Servizos

Servizos de asesoría dirixidos tanto a empresas e autónomos, coma a particulares

ASESORÍA FISCAL E CONTABLE

 • Confección de liquidacións fiscais
 • Consultoría sobre responsabilidades fiscais
 • Intervención ante a AEAT
 • Planificación e posta a punto da contabilidade, confección e asesoramento técnico, resolución de problemas contables, elaboración de balances, contas de resultados e contas anuais

ASESORÍA FINANCEIRA

 • Apoio na contratación de operacións con entidades bancarias e proxectos de investimento
 • Cálculo e análise de custos financeiros dos contratos bancarios de empresa
 • Estudos de custos financeiros
 • Análise da rendibilidade financeiro-fiscal

ASESORÍA LABORAL

 • Elaboración de contratos, nóminas e boletíns de cotización á Seguridade Social
 • Realización das altas, baixas e liquidacións.
 • Asesoramento laboral sobre contratación, plans de igualdade e conflitos no traballo

ASESORÍA ECONÓMICA

 • Solicitude de tramitación e obtención de subvencións
 • Estudos económico financeiros sobre a situación, evolución e valoración dunha empresa
 • Plans de viabilidade especiais para o sector inmobiliario
 • Asesoramento a alugadores

ASESORÍA MERCANTIL

 • Constitución e disolución de sociedades, modificacións estatuarias, fusións e absorcións
 • Legalización de libros, contas ou inscricións no Rexistro Mercantil
 • Preparación de toda clase de contratos mercantís